1. Sutikimas su sąlygomis
1.1. Norėdami atsisiųsti ir (arba) naudoti e-mokymosi medžiagą ir sistemą, produktus ir (arba) „F2F-Trust“ svetainę, pirmiausia turite sutikti su šiomis sąlygomis. Su šiomis sąlygomis Jūs sutinkate (a) spustelėdami sutikti su sąlygomis; arba (b) kai atsisiunčiate ir (arba) naudojate e-mokymosi medžiagą ir sistemą, produktus ir (arba) „F2F-Trust“ svetainę. Patariame atsispausdinti šių Sąlygų kopiją. Šios sąlygos galioja nuo jų priėmimo dienos, kol jas nutraukiate Jūs arba „F2F-Trust“, pagal 7 dalį.
1.2. Apribojimai. Jūs sutinkate, kad negalite:
1.2.1. Sublicencijuoti, parduoti, priskirti, išnuomoti, eksportuoti, importuoti, platinti arba perduoti ar kitaip suteikti teises bet kuriai trečiajai šaliai į e-mokymosi medžiagą ir sistemą;
1.2.2. Imtis, sukelti, leisti ar autorizuoti modifikacijas, kurti išvestinius kūrinius ar patobulinimus, vertimą, atvirkštinę inžineriją, dekompiliavimą, naudojimą dalimis, iššifravimą, emuliavimą, įsilaužimą, radimą ar bandymą atrasti e-mokymosi medžiagos ir sistemos šaltinio kodą arba protokolus, ar bet kurią jos dalį ar ypatybes (išskyrus įstatymų leidžiamą mastą);
1.2.3. Pašalinti, užgožti ar pakeisti bet kokius pranešimus apie autorių teises ar kitus patentuotus pranešimus, esančius e-mokymosi medžiagoje ir sistemoje;
1.2.4. Naudoti e-mokymosi medžiagą ir sistemą arba priversti e-mokymosi medžiagą ir sistemą (ar bet kurią jos dalį) naudoti komerciniuose produktuose ar paslaugose trečiosioms šalims arba teikti jas trečiosioms šalims.
1.2.5. Naudotis e-mokymosi medžiaga ir sistema, išskyrus atsisiuntimo ir diegimo tikslais bei išskyrus savo vartotojo abonementą.
1.3. Trečiųjų šalių technologijos. Jei naudojate e-mokymosi medžiagą ir sistemą, iš anksto įkeltą, įdėtą, sujungtą, platinamą ar naudojamą trečiųjų šalių produktams, įrangai, e-mokymosi medžiagai ir sistemos programoms, programoms ar įrenginiams („Trečiųjų šalių technologijos“), sutinkate ir pripažįstate, kad: (a) Jums gali tekti sudaryti atskirą licencijos sutartį su atitinkamu trečiosios šalies savininku ar licencijos išdavėju dėl tokios trečiosios šalies technologijos naudojimo; (b) kai kurie produktai ir (arba) funkcijos gali būti nepasiekiami naudojant trečiųjų šalių technologijas ir (c) „F2F-Trust“ negali garantuoti, kad e-mokymosi medžiaga ir sistema visada bus prieinama sąsajose su trečiųjų šalių technologijomis.
1.4. Trečiųjų šalių pranešimai. E-mokymosi medžiagoje ir sistemoje gali būti trečiosios šalies kodas, kurį Jums pagal šią sutartį licencijuoja „F2F-Trust“, o ne trečioji šalis. Pranešimai, jei tokių yra, apie trečiosios šalies kodą pateikiami tik Jums. Trečiųjų šalių scenarijus, susietus, iškviestus ar nurodomus iš e-mokymosi medžiagos ir sistemos, Jums licencijuoja trečiosios šalys, turinčios tokį kodą, o ne „F2F-Trust“.
2. E-mokymosi medžiagos ir sistemos bei produktų ir „F2F-Trust“ svetainės naudojimas
2.1. Įranga: norint naudotis e-mokymosi medžiaga ir sistema bei produktais, Jums reikės plačiajuosčio interneto ryšio. Jūs esate atsakingas už visą įrangą, reikalingą prisijungimui prie interneto ar ryšio, pavyzdžiui, tokia įranga kaip ausinės, mikrofonai ir internetinės kameros.
2.2. Jūsų įrangos naudojimas: „F2F-Trust“ e-mokymosi medžiaga ir sistema gali naudoti Jūsų naudojamo kompiuterio (ar kito atitinkamo įrenginio) apdorojimo galimybes, atmintį ir pralaidumą, kad palengvintų ir užmegztų ryšį tarp „F2F-Trust“ e-mokymosi medžiagos ir sistemos vartotojų. Jeigu Jūsų „F2F-Trust“ e-mokymosi medžiagos ir sistemos naudojimas priklauso nuo procesoriaus ir pralaidumo, priklausančio ar valdomo trečiosios šalies, Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Jūsų licencija naudoti „F2F-Trust“ e-mokymosi medžiagą ir sistemą priklauso nuo Jūsų galimybės tokiam naudojimui gauti sutikimą iš atitinkamos trečiosios šalies. Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad sutikdami su šiomis sąlygomis gavote tokį sutikimą.
2.3. Laikinas sustabdymas, techninis tobulinimas ir priežiūra: karts nuo karto „F2F-Trust“ gali tekti atlikti e-mokymosi medžiagos ir sistemos, produktų ar „F2F-Trust“ svetainės arba pagrindinės infrastruktūros, kuri leidžia naudotis e-medžiaga ir sistema, produktų arba „F2F-Trust“ svetainės techninę priežiūrą arba atnaujinimus. Tam gali reikėti, kad „F2F-Trust“ laikinai sustabdytų arba apribotų kai kurių arba visų e-mokymosi medžiagų ir sistemos, produktų ar „F2F-Trust“ svetainės naudojimą, kol bus baigta ši techninė priežiūra ir (arba) atnaujinimas. Kiek įmanoma, nebent reikėtų skubios intervencijos, „F2F-Trust“ iš anksto paskelbs tokio sustabdymo ar apribojimo laiką ir datą „F2F-Trust“ svetainėje. Jūs neturėsite teisės reikalauti žalos atlyginimo už tokį bet kurios e-mokymosi medžiagos ir sistemos, produkto ar „F2F-Trust“ svetainės naudojimo sustabdymą ar apribojimą.
2.4. Pranešimas ir pašalinimas Jei „F2F-Trust“ gauna pranešimą apie bet kokią medžiagą, kurią skelbiate, įkeliate, redaguojate, išsaugote, dalijatės ir (arba) paskelbiate „F2F-Trust“ svetainėje arba per e-mokymosi medžiagą ir sistemą (išskyrus Jūsų asmeninius pranešimus) („Vartotojo pateikimas“) yra netinkamas, pažeidžia bet kokių trečiųjų šalių teises, arba jei „F2F-Trust“ dėl kokių nors priežasčių nori pašalinti Jūsų naudotojo pateiktą informaciją, „F2F-Trust“ pasilieka teisę automatiškai pašalinti bet kurį vartotojo pateiktį dėl bet kokių priežasčių nedelsiant arba tokius kitus laiko terminus, kuriuos laikas nuo laiko gali nustatyti „F2F-Trust“ savo nuožiūra. Vartotojo pateiktis gali būti bus pašalinta neprisiimant atsakomybės ir nepažeidžiant jokių teisių, teisių gynimo būdų ar gynybos būdų. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad „F2F-Trust“ neprivalo bet kada atidėti tokio vartotojo pateikimo. Jei Vartotojo pateikimai pažeidžia arba jei manote, kad Vartotojo pateikiami dokumentai pažeidžia bet kurias Jūsų teises (įskaitant intelektinės nuosavybės teises) arba yra neteisėti, nedelsdami susisiekite su mumis laikydamiesi mūsų pranešimo ir pašalinimo procedūros. „F2F-Trust“ pasilieka teisę prašyti patvirtinti Jūsų tapatybę ir ieškoti papildomos informacijos Jūsų skundui patvirtinti. Jūs sutinkate, kad esate atsakingas tik už savo skundo pateikimo pasekmes (įskaitant Naudotojo pašalinimą ar blokavimą) ir suvokiate bei sutinkate, kad bet koks skundas gali būti naudojamas teismo procese. Bet kokia melaginga, klaidinanti ar netiksli Jūsų pateikta informacija gali užtraukti civilinę ir baudžiamąją atsakomybę.
2.5. Kokybė: „F2F-Trust“ negali garantuoti, kad e-mokymosi medžiaga ir sistema, produktai ar „F2F-Trust“ svetainė visada veiks be trikdžių, delsimo ar klaidų. Daugybė veiksnių gali turėti įtakos Jūsų bendravimo kokybei ir e-mokymosi medžiagos bei sistemos, produktų (priklausomai nuo naudojamų produktų) ar „F2F-Trust“ svetainės naudojimui ir gali sukelti Jūsų komunikacijos nesėkmę, įskaitant: Jūsų vietinis tinklas, ugniasienė, interneto paslaugų teikėjas, viešasis internetas, viešasis komutuojamas telefono tinklas ir maitinimo šaltinis. „F2F-Trust“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius sutrikimus, nutraukimus ar vėlavimus, atsiradusius dėl bet kurio iš šių ar bet kurių kitų elementų, kurių mes negalime kontroliuoti, gedimo ar netinkamumo.
2.6. Produktų pakeitimai: „F2F-Trust“ nuolat tobulina e-mokymosi medžiagą, sistemą ir produktus, taip pat gali prireikti laikas nuo laiko keisti technines savybes, kad jos atitiktų galiojančius teisės aktus. Atitinkamai Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad e-mokymosi medžiagos ir sistemos produktai ir funkcijos gali skirtis. Techniniai produktų ir e-mokymosi medžiagos naudojimo reikalavimai ir sistemos bei funkcijų aprašymai pateikiami „F2F-Trust“ svetainėje. Jei nesutinkate su bet kokiais e-mokymosi medžiagos ir sistemos bei produktų pakeitimais, galite nutraukti santykius su „F2F-Trust“ pagal 11 dalį. Jums gali tekti atnaujinti į naujausią versiją, kad galėtumėte naudotis tam tikrų produktų pranašumais. Be to, Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad tam tikriems produktams gali būti taikomi naudojimo apribojimai arba geografiniai apribojimai, kurie gali skirtis. Prašome patikrinti „F2F-Trust“ svetainę, kad sužinotumėte naujausius naudojimo apribojimus, taikomus Jūsų naudojamiems produktams.
2.7. Nepageidaujamos idėjos „F2F-Trust“ nenagrinėja ir nepriima nepageidaujamų pasiūlymų ar idėjų, įskaitant neribotai naujų produktų, technologijų, akcijų, produktų pavadinimų, atsiliepimų apie produktus ir produktų tobulinimo idėjas („Nepageidaujamas atsiliepimas“). Jei per „F2F-Trust“ svetainę ar kitaip siunčiate nepageidaujamą grįžtamąjį ryšį „F2F-Trust“, Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad „F2F-Trust“ nebus taikoma jokia konfidencialumo pareiga nepageidaujamo grįžtamojo ryšio atžvilgiu.
3. Jūsų įsipareigojimai
3.1. Vartotojo paskyra. Prieš pirmą kartą naudodamiesi „F2F-Trust“ e-mokymosi medžiaga ir sistema, Jūsų bus paprašyta sukurti vartotojo paskyrą ir pasirinkti vartotojo ID ir slaptažodį. Mes rekomenduojame pasirinkti slaptažodį, kurį sunku atspėti ir kurį sudaro raidės, skaičiai ir simboliai. E-mokymosi medžiaga ir sistema galite naudotis tik per savo vartotojo paskyrą. Jūs esate atsakingas už visą veiklą, atliekamą per savo vartotojo paskyrą. Norėdami užkirsti kelią neteisėtam naudojimui, turite laikyti savo slaptažodį konfidencialiai ir nesidalinti juo su jokia trečiąja šalimi ar naudoti jį norėdami patekti į trečiųjų šalių svetaines ar gauti paslaugas. Jei įtariate, kad kažkas kitas žino Jūsų slaptažodį, turite nedelsdami jį pakeisti, kad apsaugotumėte savo vartotojo paskyros saugumą. Jūs esate atsakingas už tai, kad neatsakytumėte į nepageidaujamus prašymus pateikti kreditinės kortelės duomenis, slaptažodžius ar kitus duomenis. „F2F-Trust“ neprisiima jokios atsakomybės už Jūsų įsipareigojimų nevykdymą šioje dalyje.
3.2. Teisėtas naudojimas: Jūs turite naudoti e-mokymosi medžiagą ir sistemą, produktus ir „F2F-Trust“ svetainę pagal įstatymus, kurie galioja Jūsų šalyje. Kai kuriose šalyse yra apribojimų atsisiųsti ir naudoti e-mokymosi medžiagą ir sistemą, produktus ir (arba) „F2F-Trust“ svetainę. Jūsų pareiga yra užtikrinti, kad Jums teisėtai būtų leista naudotis e-mokymosi medžiaga ir sistema, produktais ir (arba) „F2F-Trust“ svetaine šalyje, kurioje gyvenate.
3.3. Draudžiamas naudojimas: Jūs negalite:
3.3.1. Naudoti bet kokio tipo vorus, virusus, kirminus, Trojos arklius, bombas su laikmačiu, ar bet kokius kitus kodus ar instrukcijas, skirtas iškreipti, ištrinti, sugadinti, imituoti ar išardyti e-mokymosi medžiagą ir sistemą, produktus, „F2F-Trust“ svetainę, komunikaciją ar protokolus;
3.3.2. Siųsti nepageidaujamus pranešimus (dar vadinamus „SPAM“, „SPIM“ arba „SPIT“) arba bet kokius kitus pranešimus, kurių neleidžia taikomi įstatymai, arba naudoti e-mokymosi medžiagą ir sistemą, produktus arba „F2F-Trust“ svetainę sukčiavimui, apsimetimui ar apgaulingiems ryšiams su kitu asmeniu ar subjektu;
3.3.3. Skleisti bet kokią trečiąją šalį įžeidžiančią, žalingą nepilnamečiams, nepadorią ar kitokiu būdu prieštaringą medžiagą;
3.3.4. Naudoti e-mokymosi medžiagą ir sistemą, produktus ar „F2F-Trust“ svetainę norėdami sukelti ar ketinti sukelti gėdą ar nerimą, ar grasinti, priekabiauti ar kėsintis į trečiųjų šalių privatumą; arba
3.3.5. Iš e-mokymosi medžiagos ir sistemos, produktų ar „F2F-Trust“ svetainės išgauti ar rinkti bet kokią asmenį identifikuojančią informaciją, įskaitant paskyrų pavadinimus
3.3.6. Paveikti ar bandyti paveikti e-mokymosi medžiagos ir sistemos, produktų ar „F2F-Trust“ svetainės prieinamumą, pavyzdžiui, naudojant paslaugų teikimo atsisakymo (DOS) ar paskirstyto paslaugų atsisakymo (DDoS) ataką;
3.3.7. Naudoti arba paleisti bet kokią automatinę sistemą, įskaitant, be apribojimų, robotus, vorus ar neprisijungus veikiančius skaitytuvus, kurie pasiekia e-mokymosi medžiagą ir sistemą, produktus ar „F2F-Trust“ svetainę. Nepaisant to, kas išdėstyta, sutinkate, kad „F2F-Trust“ viešųjų paieškos sistemų operatoriams suteikiamas leidimas naudoti vorus kopijuojant medžiagą iš „F2F-Trust“ svetainės, siekiant sukurti viešai prieinamus medžiagos indeksus, bet ne tokių medžiagų talpyklas ar archyvus. „F2F-Trust“ pasilieka teisę bet kuriuo metu atšaukti šias išimtis.
3.4. Jūsų informacija: periodiškai „F2F-Trust“ gali paprašyti Jūsų informacijos, kad galėtų Jums pateikti e-mokymosi medžiagą ir sistemą ar produktus. Jūs įsipareigojate užtikrinti, kad visa tokia informacija būtų išsami, atnaujinta ir tiksli.
3.5. Jokių perpardavinėjimų. E-mokymosi medžiaga ir sistema bei produktai yra skirti asmeniniam naudojimui. Jūs neparduosite ir neprekiausite e-mokymosi medžiaga ir sistema bei (arba) produktais jokiai trečiajai šaliai.
4. Nuosavybės teisės
4.1. E-mokymosi medžiagoje ir sistemoje, „Produktai“ ir „F2F-Trust“ svetainėje yra nuosavybės teise saugomos ir konfidencialios informacijos, kurią saugo intelektinės nuosavybės įstatymai ir sutartys.
4.2. „F2F-Trust“ ir (arba) jos licencijos išdavėjai išimtinai išlaiko nuosavybės teisę į e-mokymosi medžiagą ir sistemą, produktus ir „F2F-Trust“ svetainę bei visą jose esančią intelektinę nuosavybę (nesvarbu, ar ji yra registruota, ar neregistruota bet kurioje pasaulio vietoje). Jūs nesiimsite jokių veiksmų, kad pakenktumėte „F2F-Trust“ intelektinės nuosavybės teisėms į e-mokymosi medžiagą ir sistemą, produktus ir (arba) F2F-Trust svetainę, apribotumėte ar trukdytumėte.
4.3. „F2F-Trust“, susiję prekių ženklai ir logotipai yra „F2F-Trust“ prekių ženklai. „F2F-Trust“ daugelyje pasaulio šalių yra užregistravusi ir pateikusi paraiškas registruoti savo prekės ženklus. „F2F-Trust“ prekės ženklai ir prekybinė įranga, jokiu būdu negali būti naudojami jokiems produktams ar paslaugoms, kurie nėra „F2F-Trust“, kas gali sukelti painiavą klientams, arba bet kokiu būdu, kas niekina ar diskredituoja „F2F-Trust“. Visi kiti šioje svetainėje rodomi prekių ženklai, nepriklausantys „F2F-Trust“ ar bet kuriai su šiuo projektu susijusiai bendrovei, yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Jums neleidžiama ir negalima registruoti ar naudoti jokio prekės pavadinimo, prekės ženklo, logotipo, domeno vardo ar kito vardo ar ženklo, kuris apima bet kokią „F2F-Trust“ intelektinę nuosavybę (visą ar jos dalį), arba yra klaidinančiai panašus į „F2F-Trust“ ženklą.
5. Mokestis
5.1. Mokestis už mokamus gaminius: mokestis už mokamus produktus bus patvirtintas prieš užbaigiant pirkimą iš „F2F-Trust“. „F2F-Trust“ bet kuriuo metu be jokio įspėjimo gali pakeisti mokesčius, mokėtinus už tokių produktų įsigijimą. Prieš įsigydami kitą taikomo produkto pirkimą, galite pasirinkti, ar priimti naujus mokesčius. Nauji mokesčiai bus taikomi kitam Jūsų pirkiniui paskelbus naujus mokesčius.
5.2. Reklaminiai pasiūlymai: periodiškai „F2F-Trust“ gali nemokamai pasiūlyti mokamus produktus bandomuoju laikotarpiu. „F2F-Trust“ pasilieka teisę apmokestinti Jus už tokius produktus (įprastu tarifu) tuo atveju, jei „F2F-Trust“ nustato (savo pagrįsta nuožiūra), kad Jūs piktnaudžiaujate pasiūlymo sąlygomis, įskaitant, jei naudojatės kokia nors paslauga, tarpiniu serveriu ar kitais įrenginiais, arba anoniminiais IP adresais, kurie neleistų mums Jūsų surasti.
5.3. Mokesčiai: „F2F-Trust“ gali rinkti PVM ar kitus netiesioginius mokesčius pagal atitinkamą tarifą (pagal galiojančias mokesčių taisykles), pirkdami e-mokymąsi ar kitus produktus.
5.4. Trečiųjų šalių mokesčiai: Naudojant e-mokymosi medžiagą ir sistemą mobiliosiose programėlėse, bus naudojama dalis duomenų, esančių duomenų pakete, kurį užsisakėte iš savo mobiliojo tinklo operatorių. Naudojimasis už šalies ribų gali sukelti žymiai didesnes išlaidas nei įprastas naudojimas, ir Jūs esate atsakingi tik už tai, kad būtumėte informuoti apie save ir mokėtumėte už galimus tarptinklinio ryšio mokesčius bei kitus taikomus mokesčius, kuriuos ima Jūsų mobiliojo ryšio operatorius.
6. Apmokėjimas
6.1. Jei įsigijote prenumeratą kitu mokėjimo metodu nei kredito kortelė, „PayPal“ arba „Moneybookers“ („Skrill“),
7. „F2F-Trust“ naudojimosi nutraukimas
7.1. Galite bet kada nustoti naudotis „F2F-Trust“ ir ,nesikreipdami į teismą, prašydami uždaryti savo vartotojo abonementą, nustoti naudotis e-mokymosi medžiaga ir sistema, produktais ir (arba) „F2F-Trust“ svetaine bei atšaukti pasikartojančius mokėjimus.
7.2. „F2F-Trust“ gali nutraukti santykius su Jumis arba nutraukti ar sustabdyti e-mokymosi medžiagos ir sistemos, vartotojo paskyros(-ų), produktų ar „F2F-Trust“ svetainės naudojimą bet kuriuo metu ir nesikreipiant į teismą:
7.2.1. Pažeidžiate šias sąlygas;
7.2.2. Jei „F2F-Trust“ pagrįstai įtaria, kad naudojate e-mokymosi medžiagą ir sistemą, produktus ir (arba) „F2F-Trust“ svetainę, kad pažeistumėte įstatymus ar pažeistumėte trečiųjų šalių teises;
7.2.3. Jei „F2F-Trust“ pagrįstai įtaria, kad bandote nesąžiningai pasinaudoti pinigų grąžinimo politika arba bet kuria iš mūsų politikos nuostatų.
7.2.4. Jei „F2F-Trust“ pagrįstai įtaria, kad nesąžiningai naudojate mūsų produktus, e-mokymosi medžiagą ir sistemą ir (arba) „F2F-Trust“ svetainę arba kad Jūsų vartotojo paskyrą nesąžiningai naudoja trečioji šalis;
7.2.5. Nedelsiant, jei to reikia dėl reguliavimo institucijos ar institucijos, turinčios teisėtus įgaliojimus, arba bet kurioje iš „F2F-Trust“ partnerių šalių pasikeitus įstatymams / reglamentams;
7.2.6. Ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų įspėjus apie tai, kad „F2F-Trust“ nusprendžia nebeteikti e-mokymosi medžiagos ir sistemos vartotojams Jūsų jurisdikcijoje.
7.3. „F2F-Trust“ tokiu nutraukimu užkerta kelią neleisdama prisijungti prie vartotojo paskyros, e-mokymosi medžiagos ir sistemos, produktų ir (arba) „F2F-Trust“ svetainės (jei ji naudojama). Mes pasiliekame teisę panaikinti daugiau nei vienerius (1) metus neaktyvias Vartotojo paskyras.
7.4. Nutraukimo pasekmės: Nutraukus Jūsų santykius su „F2F-Trust“: (a) visos licencijos ir teisės naudoti e-mokymosi medžiagą ir sistemą, produktus ir (arba) „F2F-Trust“ svetainę nedelsiant baigsis; (b) tuoj pat nutrauksite bet kokį e-mokymosi medžiagos ir sistemos, produktų ir (arba) „F2F-Trust“ svetainės naudojimą; ir (c) nedelsdami pašalinsite e-mokymosi medžiagą ir sistemą iš visų kietųjų diskų, tinklų ir kitų laikmenų ir sunaikinsite visas Jūsų turimas ar Jūsų kontroliuojamas e-mokymosi medžiagos ir sistemos kopijas.
8. Garantijos, atsakomybės apribojimas ir žalos atlyginimas
8.1. Ši dalis taikoma „F2F-Trust“ partneriams, dukterinėms įmonėms ir susijusiems juridiniams asmenims bei visiems jų direktoriams, pareigūnams, agentams, licencijos išdavėjams ir darbuotojams.
8.2. Jokių garantijų: kiek tai leidžia įstatymai: e-mokymosi medžiaga ir sistema, produktai ir „F2F-Trust“ svetainė pateikiami tokie, kokie yra, ir naudojami įsivertinus savo riziką, be jokių garantijų; „F2F-Trust“ neteikia jokių garantijų, pretenzijų ar pareiškimų ir aiškiai atsisako bet kokių tiesioginių, numanomų ar įstatyminių garantijų, susijusių su e-mokymosi medžiaga ir sistema, produktais ir (arba) „F2F-Trust“ svetaine, įskaitant kokybės, veikimo, nepažeidimo, perkamumo ar tinkamumo naudoti konkrečiam tikslui apribojimus, garantijas ar sąlygas. „F2F-Trust“ taip pat netvirtina ir negarantuoja, kad e-mokymosi medžiaga ir sistema, produktai ir (arba) „F2F-Trust“ svetainė visada bus galima, prieinama, nenutrūkstama, laiku teikiama, saugi, tiksli, išsami ir be klaidų arba veiks be duomenų praradimo, taip pat „F2F-Trust“ negarantuoja jokio ryšio su internetu ar perdavimo iš jo ar bet kokios e-mokymosi medžiagos ir sistemos kokybės.
8.3. Niekas šiose sąlygose neatmeta ar neapriboja „F2F-Trust“ atsakomybės už (a) mirtį ar kūno sužalojimą, (b) nuostolius, atsiradusius dėl „F2F-Trust“ tyčinio įsipareigojimų nevykdymo ar didelio aplaidumo, (c) sukčiavimo ar tyčinio neteisingo pateikimo, arba (d) už bet kokią atsakomybę, kurių negali panaikinti ar atmesti taikant įstatymus.
8.4. Atsakomybės taikymas: Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad „F2F-Trust“ neprisiima jokios atsakomybės, nesvarbu, ar tai yra sutartis, deliktas (įskaitant aplaidumą) ar bet kokia kita teorinė atsakomybė, ir ar apie tokios žalos ar nuostolių galimybę buvo pranešta „F2F-Trust“, susijus su Jūsų naudojimusi „F2F-Trust“ svetaine ar „F2F-Trust“ mokymosi medžiaga ir sistema ar kita e-mokymosi medžiaga ir sistema, kuri teikiama nemokamai. Jūsų vienintelė teisė ar gynybos priemonė, susijusi su problemomis ar nepasitenkinimu tokia e-mokymosi medžiaga ir sistema, ir (arba) „F2F-Trust“ svetaine, yra nedelsiant pašalinti tokią e-mokymosi medžiagą ar sistemą, ir nutraukti tokios e-mokymosi medžiagos bei sistemos naudojimą ir / arba „F2F-Trust“ svetainę.
8.5. Atsakomybės apribojimas: Laikantis 8.3 ir 8.4 punktų, „F2F-Trust“ neatsako už Jus, nesvarbu, ar tai yra sutartis, deliktas (įskaitant aplaidumą) ar bet kokia kita teorinė atsakomybė, ir ar tokios žalos ar nuostolių galimybė atsirado ar neatsirado, pranešus apie tai „F2F-Trust“, už tai, kad atsirado:
8.5.1. Bet kokia netiesioginė, specialioji, atsitiktinė ar pasekminė žala; arba
8.5.2. Bet koks pajamų, verslo, faktinio ar numatomo pelno, galimybių, prestižo ar reputacijos praradimas (tiesioginis ar netiesioginis); arba
8.5.3. Bet kokia tiesioginė ar netiesioginė duomenų žala ar sugadinimas;
8.5.4. Bet koks ieškinys, žala ar nuostolis (tiesioginis ar netiesioginis), atsirandantis dėl:
8.5.5. Bet kokio produktą ar paslaugos, kurią teikia trečioji šalis pagal savo paslaugų teikimo sąlygas, įskaitant, be apribojimų, „F2F-Trust“ e-mokymosi sistemą;
ï bet kokią trečiųjų šalių technologiją;
ï bet kurioje trečiųjų šalių svetainėje.
8.6. Atsižvelgiant į 8.3–8.5 dalis, „F2F-Trust“ prisiima visą atsakomybę už Jus pagal šias sąlygas arba su jomis (tiek sutartyje, tiek delikte (įskaitant aplaidumą, tiek bet kokioje kitoje atsakomybės teorijoje)) neviršija Jūsų sumokėtos sumos už produktus 12 mėnesių laikotarpiu prieš pat įvykio, dėl kurio pateiktas atitinkamas teiginys, datą, visais atvejais neviršijant dešimties eurų.
8.7. Jei kuri nors trečioji šalis pareiškia pretenziją „F2F-Trust“ dėl (1) šių sąlygų pažeidimo; (2) bet kokio galiojančio teisės akto pažeidimo; (3) Jūsų pažeidimo ar trečiųjų šalių teisių (įskaitant intelektinės nuosavybės teises) pažeidimo; (4) Jūsų vartotojo pateiktų duomenų arba (5) skundo dėl bet kokio naudotojo pateikimo, Jūs atlyginsite ir laikysite „F2F-Trust“ nepriklausomą nuo visų su tuo susijusių nuostolių, atsakomybės, praradimų, išlaidų (įskaitant pagrįstus teisinius mokesčius ir išlaidas) tokiam reikalavimui.
9. Trečiųjų šalių svetainės, produktai ir paslaugos
9.1. Trečiosios šalys gali siūlyti produktus ar paslaugas per e-mokymosi medžiagą ir sistemą bei (arba) „F2F-Trust“ svetainę, įskaitant žaidimus, programas, paveikslėlius, skambėjimo tonus ar avatarus. Nors „F2F-Trust“ neprisiima jokios atsakomybės už tokius produktus ar paslaugas, jei kyla problemų dėl tokių produktų ar paslaugų apmokėjimo ar atsisiuntimo, naudojimo ar diegimo, „F2F-Trust“ imsis komerciškai pagrįstų pastangų, kad padėtų ar išspręstų problemas. Trečiųjų šalių produktams ar paslaugoms gali būti taikomos pačios trečiosios šalies teikėjo sąlygos ir privatumo politika, su kuria gali tekti sutikti vykstant atsisiuntimo ar įdiegimo procesui. Turėtumėte peržiūrėti tokias sąlygas prieš pirkdami ar naudodami trečiosios šalies produktą ar paslaugą, o „F2F-Trust“ neatsako už tai, jei to nepadarėte.
9.2. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad bet kokią trečiųjų šalių produktų informaciją ir kainas, rodomas „F2F-Trust“ svetainėje, susijusias su trečiųjų šalių produktais ir paslaugomis, „F2F-Trust“ suteikia atitinkamas trečiųjų šalių prekybininkas („Prekybininkas“). Prekybininkas gali bet kada pakeisti kainodarą arba nutraukti savo produktų prieinamumą. „F2F-Trust“ nedalyvauja jokiuose sandoriuose tarp Jūsų ir bet kurio prekybininko, kurio produktai ir (arba) paslaugos yra nurodyti „F2F-Trust“ svetainėje. „F2F-Trust“ nekontroliuoja, neatsako ir negarantuoja: (1) prekybininko teikiamų produktų ar paslaugų kainodaros, kokybės, našumo, prieinamumo ar pirkimo sąlygų; (2) bet kokių mokėjimo operacijų, pristatymo, grąžinimo ar popardaviminės veiklos, susijusios su prekybininkais, svetainėse įsigytais produktais ar paslaugomis; 3) galimybės naudotis prekybininko svetainėmis; (4) bet kokio reklamavimo ar kitos medžiagos, esančios prekybininkų svetainėse ar prieinamose jose, nei „F2F-Trust“ svetainėje pateikto sąrašo ar kitokio turinio apie tokius produktus ir paslaugas, išsamumo, teisingumo ar tikslumo; (5) nuorodų į prekybininkų svetaines, pateikiamų „F2F-Trust“ svetainėje. Visi klausimai, skundai ar pretenzijos, susiję su bet kokiu prekybininko teiktu produktu ar paslauga, turėtų būti nukreipti į atitinkamą prekybininką.
9.3. E-mokymosi medžiagoje ir sistemoje bei „F2F-Trust“ svetainėje gali būti nuorodų į kitas trečiųjų šalių svetaines. „F2F-Trust“ neatsako už tokias trečiųjų šalių svetaines ar tokių svetainių prieinamumą ir nepatvirtina jokio turinio ar medžiagos tokiose trečiųjų šalių svetainėse. Jūsų naudojimasis kiekviena iš šių trečiųjų šalių priklauso nuo svetainių taikomų taisyklių ir sąlygų, paskelbtų atitinkamoje svetainėje.
10. Papildomos sąlygos
10.1. „F2F-Trust“ etikete pateikiami patarimai, kaip naudotis „F2F-Trust“ ir kaip tinkamai bei pagarbiai elgtis su kitais „F2F-Trust“ bendruomenės nariais. Atidžiai perskaitykite šiuos punktus, kurie yra Sąlygų dalis.
11. Jūsų konfidenciali informacija ir privatumas
11.1. „F2F-Trust“ yra įsipareigojęs gerbti Jūsų privatumą ir asmeninės informacijos konfidencialumą. Mes tvarkysime Jūsų asmeninę informaciją, srauto duomenis ir Jūsų komunikacijos (-ų) turinį pagal mūsų privatumo politiką.
Jūs aiškiai patvirtinate, kad perskaitėte šias sąlygas ir suprantate čia išdėstytas teises, pareigas ir sąlygas. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ ir (arba) toliau diegdami e-mokymosi medžiagą ir sistemą arba naudodami e-mokymosi medžiagą ir sistemą, produktus ir (arba) „F2F-Trust“ svetainę, Jūs aiškiai sutinkate laikytis nurodytų sąlygų ir naudotis „F2F-Trust“ čia nustatytomis teisėmis.
FaLang translation system by Faboba